برچسب: دراویش

دکتر نورعلی تابنده کیست وچرا حاکمیت از گسترش تفکر او میترسد ؟ 

عیسی بازیار دکتر نورعلی تابنده که لقب صوفیانه او مجذوب علیشاه است فرزند محمد حسن بیدختی گنابادی (صالحعلیشاه) از اقطاب سلسله نعمت الهی سلطان علیشاهی گنابادی وبرادر سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه)…