مردم در دشت آزادگان(دشت میسان)در وضعیتی شبیه به وضعیت جنگی زندگی میکنند

سیل های ناشی از سد سازی های غیر کارشناسانه وخشک کردن منطقه هورالعظیم برای استخراج نفت وگاز وسیل بندهای دولتی که نمیگذارند آب وسیلاب ها وارد هور شوند وبه جای سیر طبیعی حرکت که بسوی هور العظیم به طرف مناطق مسکونی مردم دشت میسان ودورق راه پیدا کرده همه زندگی مردم وکشاورزی آنها را نابود کرده است ویک هفته است از هیچ امداد دولتی دراین منطقه خبری نیست .ویدیوی زیر بعض گلوگیر مردی را نشان میدهد که به نهایت استیصال […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر