شعارنویسی ها در سراسرکشور اعتراض علیه حکومت اسلامی

۳۱ شهریور در استادیوم آزادی، #دختر_آبی_براندازی دفاع از برابری حقوق زنان در ایران. دربی پایتخت را به مرکز دادخواهی برای حاکستر دادخواهی ی سحر های ایران تبدیل کنیم. می توانیم حکومت اسلامی را براندازیم. با هم متحد شویم و به میدان بیاییم. ۳۱ شهریور در استادیوم آزادی، ( دیوار نویسی تهران سیدحندان جلفا ) روز دفاع از برابری حقوق زنان در ایران. دربی پایتخت را به مرکز دادخواهی برای حاکستر دادخواهی ی سحر های ایران تبدیل کنیم. می توانیم حکومت […]

Read more

شعارنویسی وپاره کردن بنر های حکومتی لحظه به لحظه یارانIA

حکومت وابسته ی اسلامی به دست جوانان، کارگران، دهقانان، زنان ودختران و همه ی ستمدیدگان دادخواه ایران زمین به زیر کشیده خواهد شد. به جای ان یک حکومت دموکراتیک ، آزاد، مستقل و شادی آفرین که دوست همه ی مردم ایران وجهان خواهد بود، را برقرار میکنیم.  ستمدیدگان دادخواه، ایران آنارشیست ها

Read more

دیوارنویسی های روزانه وشبانه پشت حکومت رامیلرزانند.

هم میهن همراه شو. با یاران دیوارنویس، با سربازان وطن با ستمدیدگان دادخواه و با ایران آنارشیست ها همراه شو تا شهر وکشور   خودرا آزاد کنیم. امروز هم دیوارنویس ها کولاک کردند. دلاوری واگاهی در حال گسترش است.   هموطن به جنبش دیوار وشعار نویسی بپیوندیم.

Read more

شعار نویس های ایران آنارشیست رهبران میدانی براندازی هستند

هر روز بر ستمدیدگان دادخواه افزوده میشود. در تمام ایران شعار نویس ها ودیوار نویس ها خواب از چشمان حکومتیان ربوده اند. ستمدیدگان دادخوه وایران آنارشیست ها  در صف اول پیکار آزادیبخش برای نجات ایران وایرانی تلاش می کنند. ایرانیان به این دلاوران حاضر درمیدان بپیوندید! این پیشگامان ترس را شکست داده اند. شاید درکنار شما زندگی می کنند، اما شما انها را نمی شناسید. به این دلاوران وطن به این سرداران ازادی بپیوندیم. صدای آنها را رساتر کنیم. یکی […]

Read more

بنر های تبلیغاتی حکومت اسلامی در شهر های مختلف پاره میشود.

مبارزان آزادی خواه در شهر های مختلف بر دیوار ها می نویسند و پوشالی بودن حکومت را ثابت می کنند. بنر ها و پارچه های تبلیغاتی حکومتیان را میدرند. حکومت را پاره می کنند، این دلاوران پیشروان آزادیخواهی مردم ایران هستند. هم وطن ! به این دلاوران پیوند بخور ! بیا با هم این حکومت غارتگر وفاسد را بمالانیم! پیش بسوی دیوار نویسی در تمام محله های ایران. دریدن تمام بنر های حکومتی! هر روز که بیشتر شویم، خیابان ها […]

Read more

دیوارنویسی ها با قدرت علیه حکومت اسلامی ادامه دارد. همراه شو هموطن تو هم بنویس

دیوار نویسی های سربازان وطن در سراسر کشور روزانه وشبانه ادامه دارد. هموطنان ستم دیده به جنبش ملی شعار نویسی بپیوندیم. تمام دیوار ها ی ایران مال ماست. تمام ایران مال همه ی ماست. ما هیچ چیزی را برای خودمان نمی خواهیم، ما همه ی ایران را برای همه ی ایرانیان می خواهیم. بجای ناله و زجه حرکت کنیم. به هزاران دیوار نویس ستمدیده و دادخواه در سراسر ایران بپیوندیم. هنوز فرصت برای نجات ایران و زندگی خودمان داریم. مثل […]

Read more

ادامه دیوارنویسی های سربازان وطن و آنارشیستها برعلیه حکومت اسلامی بهبهان

هر روز نیروهای جدیدی در بین جوانان برای براندازی جمهوری اسلامی  در داخل کشور به میدان می آیند. براندازی حکومت اسلامی و استقرار حکومت دموکراتیک در ایران گرامی امری شدنی است. تلاش جوانان میهن آین را نشان می دهد.  این بار در بهبهان

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر