رادیوتلویزیون مانی با حضور ازیز دادیار،کتاب عثمانی یا قران

در این گفتگو ازیز دادیار دوران تاریخی شکل گیری نوشتن قران را در طول صدها سال شرخ می دهد، که نوشته ای معمولی است  ومتاسفانه با تکیه بر ان چه جنایاتی در باره انسان ها صورت گرفته است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر