جان حمیدرضا امینی کارگر سندیکالیست اینترنتی در خطر است.

امروز ششمین روز اعتصاب خشک حمید رضا امینی « اریو برزن  » سندیکالیست اینترنتی است.  حالش بده قندش افتاده ازش خواستن سرم بزنه یا یه چیز شیرین بخوره زیر بار نرفته گفته اعتصابم رو در صورتی میشکنم که بر گردم زندان اوین.  در این فایل صوتی حمید است از ما  تقاضا کرده اگر به خواستش نرسید و کشته شد. حتما اعضای بدنش رو به بیماران نیازمند یا بی بضاعت هدیه کنه. هم بندی های حمید رضا امینی در زندان  فشاپویه […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر