سلطان مافیای زیرخاکی باز کردستان را هدف قرار دادە است.

هر چند کە دیر زمانی است دین ابزار سوءاستفادە دولتمردان قرار گرفتە است، اما این بار تاریخ، هدف خانوادە مافیای ایران زمین قرار گرفتە است. هر جا یاسر رفسنجانی حضور داشتە باشد بی گمان بدانید بوی زیرخاکی است کە او را بدانجا کشیدە است. دیدار وی با شخصیتهای مذهبی منطقە کە آنها هم همرنگ این جرثومە هستند و هر دو با فریب مردم تنها، اهداف شخصی خود را دنبال می کنند، این حضور، تنها ماسکی بیش نیست تا راحتتر بتواند […]

Read more