مزدبگیران خوزستان به پیشوار 28 مرداد، روزآتش زدن سینما رکس آبادان بدستور خامنه ای در سال57 رفتند.

https://t.me/khabargar/25806 کارگران خوزستانی وخانواده هایشان اعم از کارگران لر وبختیاری ، عرب ها، محلی فارس های  خوزستان یا ایلامی ها ویهود ها،  در آبادان یک دلخوشی داشتند. ان هم تماشای بهترین فیلم های ایرانی وجهانی در سینماهای ابادان بود. از جمله سینماهایی که در بین کارگران وخانواده هایشان خیلی طرفدار داشت. سینما رکس اباذان بود. این سینما فیلم های خوب ودیدنی ایرانی وخارجی را برای تماشای مردم به سینما می اورد. آن شب مخوف28 مرداد 1357 سینما رکس ابادن تماشای […]

Read more