خشمی که خودت انباشتی! خامنه ای باش تا صبح دولتت بدمد.

حکومت مسوول این همه خشم انباشته شده در بین مردم ایران ، مخصوصا در قلب جوانان است. زبانه های این خشم بالاخره به مساجد ، مراکز جهل ، جنون ، خرافات و مفت خوری کشیده شد. این ها جوانه های آتش های بزرگتر است. حکومت دیگر با ما سندیکالیست ها که به زبان مدنی وقانونی حرف می زنیم طرف نیست. حکومت  از این به بعد با افرادی طرف خواهد شد که از خودش خشونت ، ستم کاری، بی توجهی و […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر