ILOاز حکومت درخواست کمیته دفاع از فعالیت های سندیکایی از

ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامترجمه وی “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار” مقدمه: آنچه در زیر می خوانید ترجمه پرونده شماره ۲۵۰۸ تهیه شده توسط “کمیته آزادی انجمن” سازمان جهانی کار است که به عنوان بخشی از گزارش ها و پرونده های دیگر در تاریخ ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ جهت بررسی هیئت مدیره سازمان جهانی کار تهیه گردیده و همچنین در سایت این سازمان انتشار یافته است.   مطالعه پرونده ۲۵۰۸، برای کلیه فعالین […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر