هراس رژیم از برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن

هراس رژیم از برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن: حدود ۵۰ تن در سنندج احضار، تهدید و بازجویی شدند طی دو هفته اخیر در سنندج حدود ۵٠ تن از فعالان سیاسى، کارگری، مدنى و به خصوص فعالان حقوق زنان از سوى نیروهاى امنیتى و انتظامى احضار و بازجویى شده‌اند. خالدحسینی، مظفرصالح‌نیا، سیمین چایچى ازجمله این افراد هستند. گفته شده که این احضارها در رابطه با مراسم ٨ مارس صورت گرفته‌اند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر