برچسب: سندیکاهای کارگری

پیام تشکیلات مرکزی کارکنان صنعتی دانمارک به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران در همبستگی با کارگرا ن نفت و گاز

🌹🔨🌹🔧🌹⚙️🌹🍃🍀🌻🌺🌸 پیام تشکیلات مرکزی کارکنان صنعتی دانمارک به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران در همبستگی با کارگران نفت و گاز و «کمپین اعتصاب ۱۴۰۰» آنها در ایران کپنهاگ، ۷ ژوییه…

🌹🔨🌹🔧🌹⚙️🌹🍃🍀🌻🌺🌸 نه به بی قانونی و گرسنگی!(19) تلاش برای به انحراف کشیدن اهداف کمپین 20 – 10 مدتی است آغاز شده است.

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز 17 تیرماه کارگران پیمانکاری ایرج فرامرزی، شرکت پیسا در ایرانشهر، شرکت دریا ساحل خط قشم، کارگران شرکت بهداد معادن پاسارگاد نیز پس گفتگو با…

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 100خرداد 1400 در ایران منتشر شد.

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 100خرداد 1400 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد. در این شماره می خوانید: پرتوان باد نیروی کارگران! ص1…