تظاهرات مردم خوزستان امروز هم ادامه داشت

مال با خته گان . زندگی داده گان . فریب خورده گان بیدار شده بر پا خواسته اند وهر روز تظاهرات وقیام ادامه دارد.  خوزستان مثل دیگ در هم جوش با خشم مردمی که به اعتماد انها خیانت پده می جوشد. و فریاد مردم بلند است. دادخواهی ها ابعاد بزرگتری خواهد گرفت . مرگ بر دولت بی غیرت

Read more

قیام های مردمی آغاز شده است.

نظریات آزادی خواهان و عیاران معیشت که در میدان پیکار حضور دارند، این قیام اگه فراگیر نشه و فقط مالباخته ها بیان ضعیف میشه! همه بیان حتی اگه دولت پول مردم را باسودش بده ممکنه که غیر ممکن است،چون بیش از ۵ ملیون سپرده گذار در گیر این فریب خوردنی مضاعف شده اند. این مردم خاموش نمی شوند. چون علاوه بر پول به حیثیت آنها توهین شده است. بخاطر همین باید تحصنات فراگیر وازهرقشری بشه …الان وقتشه هپکو بیاد الان […]

Read more

صندوق ولیعصر،آوار ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی

بحران جدید در مؤسسات مالى؛ مؤسسه مالى اعتبارى ولیعصر نیز به صف سایر مؤسسات ورشکسته مالى پیوست موج ورشکستگی اقتصادی حکومت به صندوق های جدیدی میرسد. سرفت اموال مردم ایران وارسال ان به خارج کشور همراه فرزندان ونزدیکان مدیران سیستم اقتصادی کشور ، اصلی ترین دلیل این ورشکستگی است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر