یلدایتان شادان باد. یلدا را به بهار ایرانیان پیوند می زنیم

شب یلدا در ایین ایرانیان جشن عبور از کهنه به نو می تواند باشد. یلدایی که با طربیعت و ویوه ها و شب چره وقصه ها ومهربانی وشعر وموسیقی و دقص و پایکوبی همراه بوده است. گذر از شب چله تا رسیدن به بهار آزادی وشادی

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر