قابل توجه رای دهندگان محترم، گام اول خریدهای لیست امیدتان

یک ملیارد تومن اول بسم اله ، خرید ۲۱ دستگاه «پژو پارس» و ۲۱ عدد تبلت برای اعضای “شورای اسلامی شهر تهران” از محل بودجه شهرداری مبلغ کل: ۹۹۶ میلیون تومان تازه امیدی ها استارت زدند تا به نا امیدی ها برسند.  

Read more

اعضای شورای شهر تهران با هم قرار می گذارند ،که بچاپند وهمدیگر را لو ندهند.

در شورای شهر با هم کنار می ایند وقرار می گذارند که بخورند وبچاپند وببرند و صدایش را هم در نیاورند وهمدیگر را لو ندهند. به گزارش فارس، در بررسی این مصوبه دوستی خطاب به حقانی گفت: این مصوبات نصف باغات است و تو می‌خواهی قائم‌مقام شوید که این بحث‌ها را انجام می‌دهی در زمان تو بود که باغات تهران از بین رفت. وی ادامه داد: صدها صورتجلسات دارند که تو دستور تخریب باغات را دادید. در ادامه حقانی به […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر