فوریه ۲۸, ۲۰۱۹برنامه افق صدای آمریکا باحضور رهبران سیاسی وکارگری

فوریه ۲۸, ۲۰۱۹برنامه افق صدای آمریکا باحضور رهبران سیاسی وکارگری منافع مردم ایران چگونه تعریف وتامین میشود. نگاه های متفاوت و در عین حال مشترک یک شاهزاده یک دانشجو ویک کارگر برای ساختن ایرانی دموکراتیک و آزاد پس از براندازی جمهوری اسلامی . برای رسیدن به هدف مشترک ایران سازان میتوان بر چند خواسته پایه ای مثل حغظ ایران، براندازی حکومت دینی وایدیولوژیک، اجرای بی وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر ،برابری همه ایرانیان در مقابل قانو ن واستغاده از امکانات […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر