برنامه های تلوزیونی

رسوایی جدید: با کشتار گران دهه شصت وشغلهای امروزین انها

این ها کسانی هستند که آدم کشته اند. شکنجه کرده اند. به دختران وزنان ایرانی در زندانها تجاوز کرده اند. حالا همه انها در مشاغل نمایندگی مجلس و مسولین حکومتی وحتا فرهنگی مشغول به کار شده اند. با انها آشنا شویم.

ترجمه به زبانهای دیگر