مین‌های جنگ 8 ساله کابوس کودکان مرز نشین ایران

عیسی بازیار بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به قربانی شدن کودکان براثر انفجار مین‌های باقی مانده از جنگ 8 ساله باعراق پس از گذشت سی سال از پایان جنگ هنوز باعث کشته یا معلول شدن شماری مرزنشینان ایران می‌شود. روز 29 آبان محمد امین، کودک 12 ساله‌ای از عشایر بختیاری در منطقه غرب کرخه، در اثر برخورد با مین باقی مانده از 8 سال جنگ یک پاییش را از دست می دهد وجراحت زیادی در ناحیه چشم وشکم براثر ترکش […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر