فراماسونری وروحانیت، حسن امین استاد راهنماى حسن روحانى در نماز بر پیکر مرحوم ابراهیم یزدی

حضور پروفسور حسن امین استاد راهنماى حسن روحانى در دانشگاه کلدونین گلاسگو در نماز بر پیکر مرحوم ابراهیم یزدی بیانگر چیست؟ می توان در باره ان فکر کرد ورمز گشایی کرد. لژ اسکاتلند از مهم ترین وپایه ای ترین لز های فراماسونری دنیاست. مرگ یزدی یکی از مامورین مهندسی پروژه ولایت فقیه وحکومت اسلامی ، خروجش درست پیش از مرگ از ایران، مرگ به هنگام وکاملا پیش بینی شده، پدید اوردن نوعی احترام اجتماعی در بین توده هایی که منابع […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر