مدارس فلسطینی در جوش وخروش وشادی واموزش هستند.

https://www.facebook.com/poroshat.hakhamanesh.7/videos/403410036668660/ خبر نگاری که این فیلم را گرفته وبا تیمش این تلاش را سازمان داده می گوید از این همه شادی وآمادگی حیران مانده بودیم. این ها انسانهایی هستند که در سخت ترین شرایط اینطور زندگی را ادامه می دهند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر