اعتراض کارگران مترو بهعدم تحقق خواسته های صنفی

امروز چهارشنبه شماری از کارکنان متروی تهران، در اعتراض به پیمانی شدن و خارج شدن از قرارداد رسمی، در مقابل ساختمان شرکت بهره برداری مترو، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. چهارشنبه ٨ خرداد ۱۳۹٨

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر