مسمومیت بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان قروه در کردستان

فوری فوری مسمومیت بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان قروه در کردستان برپایه خبرهای رسیده بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان قروه مسموم شده اند و بیمارستانها و مراکز درمانی شهر مملو از مردم است. شمار زیادی از مسموم شده گان دانش آموزان مدارس هستند. هنوز علت این مسمومیت بیسابقه معلوم نیست. این خبر تکمیل می شود. خبرگزاریهای محلی در باره این رویداد تاکنون سکوت کرده اند .

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر