مسمومیت بیش از 200 نفر از مردم شهرستان قروه در کردستان

فوری فوری مسمومیت بیش از 200 نفر از مردم شهرستان قروه در کردستان برپایه خبرهای رسیده بیش از 200 نفر از مردم شهرستان قروه مسموم شده اند و بیمارستانها و مراکز درمانی شهر مملو از مردم است. شمار زیادی از مسموم شده گان دانش آموزان مدارس هستند. هنوز علت این مسمومیت بیسابقه معلوم نیست. این خبر تکمیل می شود. خبرگزاریهای محلی در باره این رویداد تاکنون سکوت کرده اند .

Read more