فشار برمطبوعات ورسانه ها همچنان ادامه دارد :بازرسی دفتر مجله ایران فردا

بازرسی دفتر ایران فردا توسط ماموران امنیتی 🔺امروز صبح حدود ده مامور امنیتی همراه کیوان صمیمی به دفتر مجله ایران فردا رفته و آنجا را شدیدا مورد بازرسی قرار داده و هر چه خواسته اند همراه برده اند. 🔺کیوان صمیمی سردبیر مجله ایران فرداست که اخیرا رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شده بود. 🔺معلوم نیست نیروهای امنیتی در حالی که زندگی مردم تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارد و خطرات امنیتی کشور را تهدید می کند چه از جان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر