دستش راشکستندو پاسخگویی پیدا نمی شود.ملایر

‍ (https://attach.fahares.com/HOBIZ2VZO3u63qLPCzbIOA==) اختصاصی خبرگر: اینهانامه های بيدادگاه حامدمرادی جوان دادخواه ملايري است است،که دردیماه ١٣٩٦در راهپيمايي هاي دادخواهانه ملاير که دستگیرمیشود،دستش رامیشکنندوبعدازیک هفته، دیمی آتل بندی میکنندوباعث میشوند که دستش كج جوش بخوره وازناحیه دست دچارنقص عضوبشه،وشکایتشم بجایی نرسید.قرارمنع تعقیب از سوي نادادستاني زدند. گوشی سلفن او را بردند ودرحقیقت دزدیدن تاالان به او پس ندادند،،،البته برای خود حامدمرادی هم قرارمنع تعقيب صادر شد. دست او را شكسته اند. بعد از يك هفته كه در بازداشت بوده به بهداري مي […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر