دستش راشکستندو پاسخگویی پیدا نمی شود.ملایر

‍ (https://attach.fahares.com/HOBIZ2VZO3u63qLPCzbIOA==) اختصاصی خبرگر: اینهانامه های بیدادگاه حامدمرادی جوان دادخواه ملایری است است،که دردیماه ١٣٩۶در راهپیمایی های دادخواهانه ملایر که دستگیرمیشود،دستش رامیشکنندوبعدازیک هفته، دیمی آتل بندی میکنندوباعث میشوند که دستش کج جوش بخوره وازناحیه دست دچارنقص عضوبشه،وشکایتشم بجایی نرسید.قرارمنع تعقیب از سوی نادادستانی زدند. گوشی سلفن او را بردند ودرحقیقت دزدیدن تاالان به او پس ندادند،،،البته برای خود حامدمرادی هم قرارمنع تعقیب صادر شد. دست او را شکسته اند. بعد از یک هفته که در بازداشت بوده به بهداری می […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر