علی میرفطروس و سخن هایش

از دفترِ بیداری ها و بیقراری ها شهرک مهاجرنشینِ «بانیوله» (Bagnolet) دارد به یک«ایرانجلس» تبدیل می شود، بدون زَرق و برق و مال وُ منالِ لوس آنجلسی ها! شهردارِ این شهرک کمونیست است و نام لنین و استالین و ماکسیم گورکی و…در کوچه ها و خیابان ها دیده می شود. چند سال پیش، دنبال آپارتمانِ کوچکی در پاریس بودیم ولی به کمکِ مرتضی جانِ نگاهی، دکترمحمّد عاصمی (سردبیرفصلنامۀ کاوه)آپارتمان تمیزش در«بانیوله» ر ا-باتمام وسایل- در اختیار ما گذاشت و از آن هنگام […]

Read more

بیداری ها و بی قراری ها ازعلی میرفطروس قسمت 35

  https://mirfetros.com/fa/?page_id=3403 تازه‌ها بیداری ها و بیقراری ها(۳۵)،علی میرفطروس کتابشناسی خاطرات حزب تودۀ ایران،بهمن زبردست غزلی از جهانگیر صداقت فر غزلی از فاضل نظری همسایگان،نشریه ای دربارۀ فرهنگ و اندیشه استادِ لحاف ‌دوز،فریدون مجلسی مانوک خدابخشیان درگذشت! ۲۸یادداشت دربارۀ۲۸مرداد،علی میرفطروس «خط سوم» و راز وُ رمزِ ۲۸مرداد۳۲،علی میرفطروس کودتای شیلی و شجاعت اخلاقی روشنفکران، علی میرفطروس بزرگترین افسانه‌پردازی تاریخ معاصر ایران،امیر طاهری  تأمّلات دیرهنگام،در باب آغازگریِ باب و آموزگری بهائی تأمّلاتی دربارۀ جنبش مشروطيـّت،علی میرفطروس  «تذکره‌ الاولیاء»عطار نیشابوری به تصحیح […]

Read more