نبض میهن با کامران مهر پور دانشجویان حکومت را محاکمه می کنند!

دانشجویان امسال از هر فرصتی استفاده کردند ومطالبات کارگران ، جامعه مدنی و مردم ستم دیده را مطرح کردند. انها به دلیل فساد وتبعیض وسرکوب حکومت را زیر پرسش گرفتند. دلاوری این عزیزان ستودنی است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر