نظروخبربا منصور اسانلو در باره محمد جراحی وخانه کارگر

برنامه خبر و نظر در تلویزیون اندیشه به مسایل مهم و گاه فراموش‌ شده می پردازد. مساله خودفریبی ایرانیان یکی از آنهاست . منصور اسا‌نلو در این برنامه یاد محمد جراحی و محمد نظری را زنده می کند، و بر خود فراموشی تاریخی ایرانیان از موضع یک کارگر تشکیلاتی که در روند حوادث بوده است اشاراتی دارد، برای ساختن ایرانی ازاد ، دموکراتیک و انسان گرا ! با هم ببینیم. Khabar & Nazar 10-09-17 This is “Khabar & Nazar 10-09-17” […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر