برنامه های تلوزیونی

نظروخبربا منصور اسانلو در باره محمد جراحی وخانه کارگر

برنامه خبر و نظر در تلویزیون اندیشه به مسایل مهم و گاه فراموش‌ شده می پردازد. مساله خودفریبی ایرانیان یکی از آنهاست . منصور اسا‌نلو در این برنامه یاد محمد جراحی و محمد نظری را زنده می کند، و بر خود فراموشی تاریخی ایرانیان از موضع یک کارگر تشکیلاتی که …

ترجمه به زبانهای دیگر