برچسب: نیشکر هفت تپه

تجمع و اعتصاب کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در اعتراض به خودداری شرکت از بستن قرارداد کاری با کارگران

تجمع و اعتصاب کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در اعتراض به خودداری شرکت از بستن قرارداد کاری با کارگران کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در اعتراض به کارهای روزمزد و…