همراه با مزد بگیران شماره 47 برای سراسری شدن اعتراضات

همراه با مزد بگیران ، با حضور منصور اسانلو وکامران مهر پور برنامه ای برای کمک به سازماندهی مبارزات مزد بگیران ایران و همچنین بیان دادخواهی هایی که مردم ایران در بخش های مختلف انجام می دهند. همراه با مزد بگیران با تکیه به تجربیات عمل شده گذشته سعی می کند که راهی برای کمک به سراسری شدن اعتراضات واعتصابات سراسری پیدا کند.

Read more