وجود جمهوری اسلامی از هر جاسوسی برای کشور خطرناکتر بوده است!

 مقاله وارده از سوی خواننده گان خبرگر ارسال شده است. نظر سردبیری خبرگر نیست. سردبیری خبر گر بعنوان نماینده جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه کما کام بر این موضوع استوار است که نظام جمهوری اسلامی ولایتفقیه یک نظام توتالیتر وتمامیت خواه است، که به جز نابودی وفرو پاشی ایران ما موریتی ندارد. لذا  حذف هر چه سریعتر ان از اریکه قدرت جلوی ضرر های بیشتر می گیرد. هر روز که عمر این حکومت ادامه پیدا کند روند نابودی ایران […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر