مرکز اسلامى بیت الزهراء متعلق به ج ا ایران در پاریس پلمپ شد

  نیروهاى امنیتى فرانسه مرکز اسلامى «بیت الزهراء» در پاریس را بست و ۱۱ شخص از مسؤلین این مؤسسه شیعى به اتهام شرکت در عملیات تروریستى بازداشت کرد. با توجه به فعالیتهاى تروریستى ایران در سالهاى اخیر در اروپا، اکثر مؤسسه ها و مراکز مذهبى ایران در این کشورها لانه هائى براى کارهاى تجسس و فعالیتهاى تروریستى علیه مخالفان نظام ج ا ایران است، فعالان از رفتن به این اماکن خودارى و از افرادى که به این مراکز تردد مى […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر