مرگ یک پرستار براثر فشار ناشی از کار

  💢برپایه خبرهای منتشره، “شیدا گراوند” پرستار طرحی در بیمارستان امام علی شهرستان “چرداول” در “ایلام” با ایست قلبی، جان باخت. مقامات حکومتی علت مرگ این پرستار را پنهان می کنند اما، سالهاست که پرستاران بارها و بارها اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به کمبود پرستار و فشار ناشی از کار شدید و شیفت های پی در پی بیان داشته اند. در میان پرستاران، پرستاران طرحی که کمترین دستمزد را دریافت می کنند و بیشترین فشار کار را تحملی […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر