برچسب: پناهنده

برخورد پلیس با پناهجویان در حرکت جمعی پناهجویان به نام “کاروان امید” ضرب و شتم پناهجویان توسط پلیس و استفاده از گاز اشک آور

گوشه ای از حوادث پیش آمده در برخورد پلیس با پناهجویان در حرکت جمعی پناهجویان به نام “کاروان امید” ضرب و شتم پناهجویان توسط پلیس و استفاده از گاز اشک…

کنترل بیسابقه جاده های منتهی به اِدیرنه و دستگیری مهاجران غیر قانونی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

بنابر گزارش خب   رگزاری (سی اِن اِن تُرک)، طی ساعات گذشته نیروهای ژاندارمری ترکیه، برای جلوگیری از جابجایی غیرقانونی پناهجویان و مهاجران غیر قانونی در شهر های غربی، با…