گسترش کمپین پشیمانی از روحانی یعنی از کل حکومت

بعد از فریبکاری هایی که روحانی کرد ودروغ هایی که گفت وسپس به هیچ کدام از قول های خود عمل نکرد. بسیاری از رای دهنده گان فریب خورده به کمپین پشیمانی از رای دادن به روحانی پیوستند.  کمپین  روز شمار مطالبات از روحانی که در سایت خبر گر وتوسط جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه  از فردای  انتصخابات رئیس جمهوری اغاز شدف به فرایند کمپین پشیمانی از رای دادن به روحانی رسید. فریب خورده گان این ۳۹ ساله کم کم […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر