برچسب: کولبر

حسین ذوالفقاری معاوت امنیتی وزارت کشور ایران با قاچاقچی خواندن کولبرها کار آنها را غیرقانونی خواند و از کشتار کولبرها  دفاع کرد

🔻وی گفت:”می‌بینم که متأسفانه مسئولان از لفظ کولبر استفاده می‌کنند. آنهایی که از مرزهای غیرمجاز عبور می‌کنند دیگر کولبر نیستند، قاچاقچی هستند. قاچاق هم نکند ترددش غیرقانونی است. ما در…