گروه زرد یواش هم بخشی از جنبش همبستگی است.

پیام ملکوتی از اعضای گروه موسیقی خیابانی «زرد یواش» است. پیام خواننده و وگیتاریست گروه نیز است. این گروه موسیقی خیابانی کارش را با اجرا در خیابان‌های تهران آغاز کرد اما در ادامه با مشکل مواجه شدند و تحمل نشدند. گروه زرد یواش یک گروه تبعیدی مردمی است. گروهی که درد های مردم ایران را فریاد می زنند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر