برچسب: یزد

تجمع اعتراضی مردم مجومرد یزد در پی کلاهبرداری میلیاردی تحت نام قرآن مقابل استانداری یزد .

تجمع اعتراضی مردم مجومرد یزد در پی کلاهبرداری میلیاردی تحت نام قرآن مقابل استانداری یزد. جمھوری اسلامی در طول چھل سال گذشتە از دین و رموز دینی استفادە کردە است.