برای نه به جمهوری اسلامی در همراهی با آزادیخواهان امضا کنیم.

No to Islamic Republic of Iran! Support the Declaration Statement of 14 Political and Civil Activist in Iran https://www.ipetitions.com/petition/no-to-islamic-republic-of-iran-support-the [Forwarded from کانال رسمی ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور (آرام)] لینک پتیشن در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی در ایران ↩️ https://www.ipetitions.com/petition/no-to-islamic-republic-of-iran-support-the لینک کانال رسمی بیانیه : @bayanieh14 اسامی خود را برای سایت خبرگر هم میتوانید بفرستید. @mansoor1999 @poriyaEbrahimi   Support Committee ۲۷۳ Comments Please Join the 500 Iranians residing outside the country in support of […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر