۱۹آذرروزهمبستگی ملی همه مزد بگیران باارتشیان ناراضی

برای باز پس گرفتن سرمایه های غارت شده ملی متحد شده و به میدان می ائیم. ۵ در صد جامعه ۹۰ در صد ثروت ملی را غارت کرده اند. همه انها بالا ترین پست های دولتی وحکومتی رادر دست  دارند. خود کرده را تدبیرو جبران مافات است. باید به میدان های همبستگی در امد و دادخواهی کرد. ۱۹ آذر همه ما بازنشستگان لشکری وکشوری وهمه شاغلان دولتی و بیکاران ، همه مال باخته گان وهمه دانشجویان و همه زنان شاغل، […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر