فراخوان های ۸ دی از سوی مردم درحمایت از ۷ دی

در حمایت از تلاش های مردم مشهد ، اهواز ، خوی ، زنجان، و… در روز ۷ دی و ازاد سازی دستگیر شده های مشهد و نیشابور در ۷ دی گروه های زیادی در فضای اینترنتی خواهان تظاهرات حمایتی واعتراضی شدند. تا فردا را ببینیم تا چه میشود.  نمایی از اعتراض مردم گناوه در ۷ دی برای نان وکارشان . که یک هفته ادامه دارد.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر