انتشار اخبار اعتراضات جدید ایرانیان درخبرگزاری های جهانی

گزارش بنگاه خبر رسانی جهانی فاکس نیوز از گسترش اعتراضات ایرانیان در مقابل حکومت اسلامی، گزارش بنگاه خبر رسانی جهانی فاکس نیوز از گسترش اعتراضات ایرانیان در مقابل حکومت اسلامی،اعتراض های اخیر ایرانیان در سراسر کشور بیانگر رشد جنبش اپوزسیون  و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به خواسته های این ایرانیان است.  معترضین ایرانی خواهان زندگی شایسته و بهتری هستند. انها مخالف فساد و چپاول اموال ملی و اموال شخصی  مردم ایران هستند. هر روزدر گوشه وکنار ایران فریاد  مال باختگان، […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر